M A R G I T - N E G Y E D

Az oldal töltődik.

Töltés elvetése

GDPR - Margit-negyed

Adatkezelési tájékoztató

A Budai Polgár Nonprofit Kft. tájékoztatója a természetes személyek adatainak kezeléséről és az érintett személyek jogairól.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR, a továbbiakban: a Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, továbbá  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Budai Polgár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: az Adatkezelő, vagy Társaság) jelen okirattal teljesíti az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, ezzel is elősegítve az érintettek jogainak a gyakorlását.

Jelen Tájékoztatást közzé kell tenni az Adatkezelő honlapján (www.budaipolgar.hu), vagy az érintett személy részére kérésére – elektronikusan, vagy papír alapon – meg kell küldeni.

Közös adatkezelők adatai

A weboldallal, valamint a weboldalon megvalósuló pályázattal kapcsolatos adatkezelési tevékenység vonatkozásában az alábbi szervezetek a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőnek minősülnek, mivel az adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozzák meg.

NÉV Budai Polgár Nonprofit Kft. Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Cg. 01-09-920485 Adószám: 15735650-2-41
SZÉKHELY 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
KÉPVISELI Balláné Ludwig Dóra ügyvezető Őrsi Gergely polgármester
E-MAIL CÍM szerkesztoseg[kukac]budaipolgar.hu info[kukac]masodikkerulet.hu
TELEFONSZÁM +36 1 316-3410 +36 1 346-5400Tájékoztató az Társaság által folytatott adatkezelésekről

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés

1.1. Az adatkezelés célja: a II. kerületi önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanrészek bérbeadására vonatkozó pályázat lebonyolítása, így különösen a pályázat elbírálása, illetve a pályázókkal való kapcsolattartás.
1.2. Kezelt adatok köre: Az Adatkezelő a pályázó természetes személyek pályázati űrlapon (adatkérő lapon) megadott személyes adatait kezeli a pályázók azonosítása, a pályázatok elbírása, valamint a pályázók értesítése céljából. Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintett pályázótól gyűjt, vagy amely közhiteles nyilvántartásból nem ismerhető meg.
1.3 Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, amely hozzájárulást a pályázó a pályázati űrlap kitöltése során egy hozzájárulás elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet (ún. checkbox) bejelölésével ad meg. (figyelemmel a GDPR Preambulum 32. pontjára).
A pályázó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A pályázó az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein keresztül bármikor visszavonhatja hozzájárulását.
1.4. Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb a pályázat lezárultát követő egy (1) hónapig, feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincsen (pl: felek közötti bérleti szerződés teljesítése, az adatkezelő jogos érdeke).
1.5. Az adatkezelés címzettje: az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, titoktartásra kötelezett személyek, valamint az Adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozói, akik a pályázat lebonyolításában részt vesznek.
1.6. Adattovábbítás: az Adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.
1.7. Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem köti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.A szerződő partnerek, illetve kapcsolattartóik adatainak kezelése

2.1. Az adatkezelés célja: a pályázattal összefüggő (bérleti) szerződések nyertes pályázókkal való megkötése, valamint a szerződés teljesítése, megszűnése, szerződéses kedvezmények nyújtása.
2.2 Az Adatkezelő a vele szerződő természetes személy szerződésben rögzített, illetve szerződés teljesítéséhez szükséges adatait, így különösen az érintett születési nevét, ideje, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhelyét, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját kezeli. Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés. Továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogi kötelezettség teljesítése számviteli, adózási célú adatkezelés esetén. Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év (figyelemmel a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésére), ugyanakkor az adatkezelő a számviteli bizonylatokat 8 évig köteles megőrizni. (figyelemmel a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdésére).
2.3. A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint adatkezelői jogos érdek. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év (figyelemmel a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésére). A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.
2.4. A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolatártóként megjelölt – nem aláíró – természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint adatkezelői jogos érdek (figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartó a szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, így ezen adatkezelés az érintett jogait nem érinti hátrányosan). Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év (figyelemmel a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésére).
2.5 Az adatkezelés címzettjei: az Adatkezelő ügyvezetője, valamint adminisztratív, titkársági, illetve könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
2.6. Az adattovábbítás lehetséges címzettjei: személyes adatok a szerződés teljesítése, így különösen adózás, könyvelés céljából a Társaság által megbízott könyvelő, bérszámfejtő és könyvvizsgáló irodának; postázás, szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak; vagy vagyonvédelem céljából a Társaság élet- és vagyonvédelmét ellátó megbízottjának átadásra kerülhetnek. Az adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra.
2.7. A szerződés teljesítése jogalapra hivatkozással kezelhetők a szerződési ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatok is, amennyiben az ajánlattételkor, illetve fogadáskor erről az Adatkezelő az ajánlattevőt, illetve az ajánlat címzettjét megfelelően tájékoztatta.Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

3.1.    A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.
3.2.    A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
3.3.    Tekintettel arra, hogy kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából végzett adatkezelés

4.1.    A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §, és 202. §-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
4.2.    A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
4.3.    A személyes adatok címzettjei a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Kifizetői adatkezelés

5.1.    A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017. évi CL törvény az adózás rendjéről, a továbbiakban: az Art. 7. § (31) bekezdés) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben a vonatkozó jogszabályok ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40. §) és szakszervezeti (Szja 47. § (2) b/ pont) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
5.2.    A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
5.3.    A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

6.1.    A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadás időpontja.
6.2. A személyes adatok címzettjei:
a Társaság vezetője,
a Társaság iratkezelést, irattározást végző munkavállalója,
a közlevéltár munkatársa.

Az érintett jogainak elősegítése

7.1.    A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.
A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.
A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy  más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
 
A sütik fajtái:
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához (pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e,). Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szokták nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
Teljesítményt biztosító sütik: így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai és a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
 a látogató által használt IP cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
látogatás időpontja,
a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
kattintás.
Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a személyes adatok szakszerű feldolgozása érdekében – ilyen tevékenység ellátására irányuló külön szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalás alapján – adatfeldolgozó céget bíz/bízhat meg, amely az Adatkezelő utasításainak és döntéseinek megfelelően az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai műveleteket végzi el.

Az Adatfeldolgozók saját hatáskörben, önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag az Adatkezelővel kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltak, illetve az Adatkezelő által részükre adott utasítások szerint jogosultak, illetve kötelesek eljárni. Az adatfeldolgozóknak adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő által megküldött adatokkal saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, ugyanakkor az adatfeldolgozási szerződés alapján további adatfeldolgozókat igénybe vehet.

Az Adatkezelővel adatfeldolgozói tevekénység ellátására irányuló szerződéses jogviszonyban lévő adatfeldolgozók adatai és az általuk ellátott adatkezelési tevékenység a következő:

  WEBFEJLESZTŐ, RENDSZERGAZDA PÁLYÁZATI MENEDZSMENT INGATLAN BÉRBEADÁS
NÉV Tendencies 21 Kft. Kulturális és Urbanisztikai Központ Kft. II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
SZÉKHELY 1023 Budapest, Török utca 8. 1121 Budapest, Árnyas út 32. B. ép. 2/1. 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.
CÉGJEGYZÉKSZÁM 01 09 275702 01 09 374465 01 10 046405
KÉPVISELI Salamon Gergely Endre ügyvezető Ongjerth Dániel   dr. Tas Krisztián vezérigazgató
E-MAIL hello[kukac]tendencies21.com ongjerth.daniel[kukac]margitneged.hu berbeadas.masodikkerulet[kukac]vf2.hu
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG weboldal fejlesztése, karbantartása ingatlanok bérbeadásának menedzselése a pályázat lebonyolítása, pályázatok kezelése

Az adatfeldolgozó a személyes adatokat csak az Adatkezelő által meghatározottak szerint dolgozhatja fel, a kezelt személyes adatokat saját céljára nem használhatja fel, azokat saját jogon nem továbbíthatja.

Az Adatkezelő a felhasználó erre irányuló külön kérésére felvilágosítást ad számára a személyes adatainak kezelése során címzettként vagy adatfeldolgozókként eljáró természetes vagy jogi személyek pontos adatairól és az adattovábbítás egyéb részleteiről, feltéve, hogy az felvilágosítás megadását jogszabály, hatósági, vagy bírósági rendelkezés nem korlátozza.


Tájékoztatás az érintett személy jogairól

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

1.1.    Az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
1.2.    Az Adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
1.3.    Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
1.4.    Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
1.5.    Az Adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

Előzetes tájékozódáshoz való jog, amennyiben a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 2.1.    Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
az Adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről,
a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról,
arról, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
2.2.    A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az Adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

2.3.    Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Adatkezelő nem tőle szerezte meg

3.1.    Ha az Adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az Adatkezelőnek
a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül;
ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell a fentebb írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
3.2.    A további szabályok tekintetében az Előzetes tájékozódáshoz való jog (ld. 2. pont) kapcsán írtak az irányadók.

Az érintett hozzáférési joga

4.1.    Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

4.2.    Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.

4.3.    Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog

5.1.    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
5.2.    Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

A törléshez való jog

6.1.    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
6.2.    A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.1.    Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
7.2.    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.3.    Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
8.1.    Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

9.1.    A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.
9.2.    Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
9.3.    Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkében foglaltakat (A törléshez való jog). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

10.1.  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
10.2.  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
10.3.  Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
10.4.  Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
10.5.  Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

11.1.  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
11.3.  A 11.2. pont első és harmadik alpontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
11.4.  Az e témában nem részletezett további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

Korlátozások

12.1.  Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

13.1.  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
13.2.    Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

A pályázó az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Adatkezelőhöz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében (e-mail: szerkesztoseg[kukac]budaipolgar.hu; telefon: +36 1 316-3410; postacím: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.), vagy jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:

  • panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; honlap: www.naih.hu; e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; vagy
  • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, amely ügyben a bíróság soron kívül jár el.